Canal ètic

“La finalitat del canal ètic o també dit de denúncies és la recepció, retenció i tractament de denúncies sobre irregularitats o incompliments de la normativa externa o interna, que hagin pogut ser comesos per qualsevol persona que tinguin relació directa o indirecta amb la Escola Mare De Déu Del Coll .

Mitjançant aquest canal podrà enviar una notificació de denúncia que, en cas de complir amb els requeriments necessaris, serà tractat de forma totalment confidencial per un tercer independent, preservant l’anonimat del denunciant en tot moment.

Les dades de contacte s’utilitzaran en el seu cas per aquest tercer independent per a comunicar-se amb el denunciant en cas de necessitar ampliació d’informació, esmena de defectes, o per a informar-lo de l’estat del procediment i del resultat de la recerca.

Així mateix disposa en el canal ètic de la possibilitat d’aportar la documentació de suport que estimi convenient per a acreditar els fets objecte de la denúncia.”

Pot descarregar el document relatiu a la LOPD d’aquest canal ètic des d’aquest enllaç.

Així mateix pot descarregar el reglament d’aquest canal ètic/canal de denuncies d’aquest enllaç.

El canal ètic/canal de denúncies per a institucions és la via de comunicació interna a través de la qual la institució rep i gestiona les denúncies (o comunicacions) fetes pels membres de la pròpia institució o per altres persones vinculades a ella, sobre possibles conductes irregulars o il·lícites que de les quals puguin haver estat testimonis o tinguin coneixement i que siguin contràries a les normes de la institució, tant internes com externes.

Per tant, aquest canal és una eina que permet detectar comportaments irregulars o il·lícits dins de la pròpia institució, ja siguin aquests contra normatives nacionals o internacionals vigents o contra la pròpia normativa interna de la institució. A través del canal de denúncies, els membres de la institució i aquelles persones externes, però vinculades a aquesta, poden denunciar aquests comportaments, perquè el corresponent òrgan o comitè tràmit i, en el seu cas, investigui les denúncies rebudes. No és un canal intern de queixes, ni d’opinions, ni per a comunicar malestar per algunes decisions empresarials o d’organització en l’empresa que no contravinguin la normativa vigent.

El canal de denúncies intern és una eina essencial de qualsevol pla o programa de compliance o compliment normatiu i un requisit del pla de prevenció de delictes penals, tal com recull la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i l’article 31 bis del Codi Penal. Per això, la relació entre canal de denúncies i compliance és evident, sense el primer tindríem un sistema de gestió de compliance insuficient i, segurament, ineficient.

Pot fer ús del canal ètic escrivint a la següent adreça de correu electrònic: canaletico-marededeudelcoll@custodec.es

O trucant per telèfon al següent número: +34 696483641