Ideari

CREIEM en l’educació en totes les seves manifestacions, una educació compromesa amb els nostres valors i amb la nostra tradició de qualitat, serena, solidaria i des del cor com correspon al carisma de la nostra Congregació titular. El nostre ideal és que aquests valors estiguin presents a tota la tasca de l’Escola com a via de la nostra dimensió missionera.

SITUEM la persona en el centre del procés educatiu. S’atén, doncs, al seu desenvolupament total i harmònic, d’acord amb la concepció cristiana de l’home i de la vida. Apuntem a una educació integral, que atén totes les dimensions de la persona: la corporal, la intel·lectual, l’afectiva, la social, l’ecològica, la lúdica, l’estètica i la transcendent.

DESITGEM ser significatius en la transmissió dels valors evangèlics. La formació integral de l’alumnat en el Col·legi inclou la formació religiosa; en vista a això, se li proporcionen els coneixements bàsics de la doctrina catòlica, juntament amb un continu diàleg entre la fe, la ciència i la cultura.Però el Col·legi no és catòlic exclusivament perquè s’hi imparteix l’assignatura de religió, sinó per l’estil, el clima, les relacions existents entre els estaments, l’enfocament educatiu i els valors proposats.Els nostres centres no redueixen la seva funció a la mera transmissió de valors teòrics, sinó que tracten, primerament, de viure’ls en la comunitat educativa, per després convertir-los en conviccions sòlides i en hàbits ben arrelats.Per això, considerem imprescindible potenciar els següents valors:

  • El valor de la persona. Defensem la dignitat de la persona humana, de tota persona humana, sense cap discriminació.
  • El valor de la llibertat. No sols hem de defensar la nostra, sinó també respectar i defensar la dels altres.
  • El valor de la creació. No només és valuosa i digna una part de la creació que és l’ésser humà; tota la natura és digna i ha de ser respectada.
  • El valor de la trascendència. És a dir, el valor de l’obertura de l’home. L’home no és un ésser reclòs en el seu cos i en els sentiments.No ha d’estar reclòs en si mateix, ni en la seva pròpia nació, ni en el seu món. Eduquem per emprendre el vol i per a l’altura. Si no tanquem res a l’alumne, és probable que arribi fins a Déu.Així mateix tampoc no tanquem les portes a altres que no són de la nostra religió o ideologia, a la recerca d’una sana col·laboració en qüestions que afecten el bé comú.
  • El valor de l’opció pels dèbils de la terra. Són els preferits de Jesús, a qui tenim per Mestre.Hem d’estimar-los a tots, començant pels que més necessiten del nostre amor: els dèbils de la terra, als quals anomenem traspassats, perquè uneixen la seva passió a la de Jesús que, a la creu, té el cor Traspassat.