Informació etapa secundària (ESO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure.

A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assolirà com a conseqüència del treball en distintes matèries.

Matèries

Competències Bàsiques

Llengua catalana i Literatura

Llengua castellana i Literatura

Llengua estrangera

Les competències comunicatives:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Competències artística i cultural

Ciències de la naturalesa

Ciències socials

Educació física

Matemàtiques

Les competències metodològiques:

Tractament de la informació i competència digital

Competència matemàtica

Competència d’aprendre a aprendre

Tecnologia

Educació visual i plàstica

Música

Religió

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Competència social i ciutadana