Informació etapa Primària

En l’etapa d’Educació Primària pretenem, educant des del cor, que els nostres alumnes assenteixen les bases per a ser persones amb ple desenvolupament de la seva personalitat, íntegre i competent. Vivim els canvis del món actual amb metodologies innovadores sense perdre els valors de sempre. Destaquem la dimensió espiritual com a base de la formació integral dels nostres alumnes.

Promovem la verticalitat entre els diferents cursos i etapes a través de diferents activitats en les quals els alumnes conviuen i aprenen amb companys d’altres edats buscant un objectiu comú i fomentant l’ajuda entre ells.

En aquesta etapa també fomentem alguns aspectes importants de la vida, que constitueixen la nostra essència.

L’etapa de primària està dividida en tres blocs.

Cicle Inicial (primer i segon de Primària)

És un canvi molt important en la vida de l’alumne. Canvia d´etapa educativa i també d´exigència. En aquesta etapa educativa cal anar introduint tècniques per i activitats que ajudin als nens a adquirir hàbits de treball, d’estudi i d’organització de la feina. Al mateix temps han de descobrir el gust pel treball ben fet i la presentació acurada de les feines.

En aquest cicle el grau d’exigència dels aprenentatges bàsics i de l´escriptura va en augment, ja que poc a poc han d’anar superant les dificultats inicials, cal un treball sistemàtic per aprendre aquests mecanismes. És important ampliar aquests coneixements i obrir un ventall gran de possibilitats d’expressió i creativitat, així com desenvolupar una progressiva capacitat de raonament i agilitat en l’escriptura i el càlcul.

 Cicle Mitjà (tercer i quart de Primària)

És el moment més adequat per introduir tècniques i activitats que ajudin als nens a adquirir hàbits de treball, d’estudi i d’organització de la feina. Al mateix temps han de descobrir el gust pel treball ben fet i la presentació acurada de les feines.

Si bé en aquest cicle el grau d’exigència dels aprenentatges bàsics i escriptura disminueix, ja que s’han superat les dificultats inicials, cal encara un treball sistemàtic de consolidació d’aquests mecanismes. És important ampliar aquests coneixements i obrir un ventall gran de possibilitats d’expressió i creativitat, així com desenvolupar una progressiva capacitat de raonament i agilitat en el càlcul numèric.

Cicle Superior (cinquè i sisè de Primària)

El cicle superior suposa, respecte als altres dos cicles, una sèrie de modificacions pedagògiques i metodològiques concretades en la diversificació i especialització dels continguts, la qual cosa pressuposa una organització escolar diferent.

El nen passa d’una instrucció i formació més o menys globalitzada (segons el cicle) a una especialització dels continguts per diferents professores i professors.

Per altra banda l’exigència d’autonomia que se li demana a l’alumna/e és molt més gran, no sols perquè ha d’organitzar-se el temps d’estudi individual, sinó perquè ha de ser capaç de treballar amb uns continguts que rep per separat

Encara que la metodologia és única, pren diferents aspectes, segons l’àrea que el nen treballi, i d’aquí que un dels objectius prioritaris del Cicle Superior sigui aconseguir la capacitat de l’alumne per relacionar i sintetitzar aquestes diferents formes d’abordar els continguts.

A tot aquest sistema nou, que es tradueix en un horari més concret i rígid, en una pluralitat de professores/s, etc., s’afegeix com a element fonamental la figura del Tutor/a, entès com a coordinador general de nivell, com a suport pedagògic de l’alumne i com la persona capaç d’establir una relació més personal amb l’alumna/e i amb la seva família.